Make your own free website on Tripod.com
 
  C:\som\na13.html

แบบทดสอบขั้นตอนการใช้เครื่องและการบำรุงรักษา ,การใช้โปรแกรมระบบ
ปฎิบัติการ

๑. ปุ่มรีเซ็ต มีไว้สำหรับทำอะไร
ก. ปิดเครื่อง
ข. เปิดเครื่อง
ค. บูตเครื่องใหม่
ง. ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานที่มีความเร็วสูง

๒. ปุ่มเทอร์โบ มีไว้สำหรับทำอะไร
ก. ปิดเครื่อง
ข. เปิดเครื่อง
ค. บูตเครื่องใหม่
ง. ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานที่มีความเร็วสูง

๓. เมื่อเราต้องการจะปิดเครื่องเราต้องกดปุ่มใด
ก. ปุ่มรีเซ็ต
ข. ปุ่มเทอร์โบ
ค. ปุ่มเพาเวอร์
ง. ผิดทุกข้อ

๔. โปรแกรมใดเป็นตัวช่วยในการรักษาหน้าจอมอนิเตอร์
ก. โปรแกรม Display
ข. โปรแกรม Microsoft
ค. โปรแกรม Screen Saver
ง. ถูกทุกข้อ

๕.การดูแลรักษาจอภาพวิธีใดเป็นวิธีที่ผิด
ก. ปรับจอภาพให้สว่างจ้า
ข. ใช้แปรงขนอ่อนปัดฝุ่นที่ติดอยู่บนจอ
ค. ปิดจอมอนิเตอร์ทุกครั้งเมื่อเลิกการทำงาน
ง. ผิดทุกข้อ

๖. ข้อใดไม่ควรกระทำในการดูแลรักษาเมาส์
ก. ไม่ใช้เมาส์บนพื้นโต๊ะทำงาน
ข. ทำความสะอาดลูกยางของเมาส์
ค. ทำความสะอาดช่องใส่ลูกยางโดยใช้ไม้เขี่ยฝุ่นออก
ง. รักษาความสะอาดแผ่นรองเมาส์ให้ปราศจากฝุ่นผง

๗. UPS คืออะไร
ก. ตัวประมวลผล
ข. การ์ดป้องกันไวรัส
ค. เครื่องสำรองไฟฟ้า
ง. ถูกทุกข้อ

๘. ควรดูแลรักษาดิสก์เกตต์อย่างไร
ก. ควรเก็บไว้ในอุณหภูมิ 10 C - 60 C
ข. เก็บรักษาแผ่นดิสก์เกตต์ไว้ในกล่องให้เรียบร้อย
ค. อย่าให้ดิสก์เกตต์ถูกน้ำหรือของเหลวใด ๆ
ง. ถูกทุกข้อ

๙. โปรแกรม NDD ZNorton Disk Doctor) ใช้สำหรับทำอะไร
ก. ป้องกันไวรัส
ข. รักษาหน้าจอ
ค. ซ่อมแซมดิสก์เกตต์
ง. ผิดทุกข้อ

๑๐. แผ่น Startup Disk คืออะไร
ก. แผ่นตรวจไวรัส
ข. แผ่นโปรแกรมรักษาเครื่อง
ค. แผ่นที่ใช้สำหรับ Boot เครื่อง
ง. แผ่นทำความสะอาดดิสก์ไดรฟ์

๑๑. ปุ่มบนแป้นพิมพ์แบ่งออกเป็นกี่กลุ่ม
ก. 2
ข. 3
ค. 4
ง. 5

๑๒. กลุ่มของปุ่มฟังก์ชันมีไว้ใช้สำหรับทำอะไร
ก. ใช้พิมพ์ตัวเลข
ข. ใช้สำหรับพิมพ์อักษร
ค. เป็นปุ่มที่ใช้เก็บคำสั่งที่ใช้ง่ายบ่อย ๆ
ง. ผิดทุกข้อ

๑๓. ปุ่ม Insert จัดเป็นปุ่มประเภทใด
ก. ปุ่มพิเศษ
ข. ปุ่มตัวเลข
ค. ปุ่มฟังก์ชัน
ง. ปุ่มแป้นพิมพ์หลัก

๑๔. คำสั่งของ Dos นั้นแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภท
ก. 2
ข. 3
ค. 4
ง. 5

๑๕. เมื่อต้องการดูเวลาใน Dos เราจะต้องใช้คำสั่งใด
ก. DIR
ข. DAY
ค. TIME
ง. DATE

๑๖. เมื่อต้องการดูรายชื่อไฟล์ในแผ่นดิสก์จะใช้คำสั่งใด
ก. DIR
ข. DAY
ค. TIME
ง. DATE

๑๗. เมื่อต้องการสร้างไดเรกทอรีจะใช้คำสั่งใด
ก. RD
ข. MD
ค. DIR
ง. VER

๑๘. เมื่อต้องจะลบไดเรกทอรี่จะใช้คำสั่งใด
ก. RD
ข. MD
ค. DIR
ง. VER

๑๙. คำสั่ง CLS ใช้สำหรับทำอะไร
ก. ลบไฟล์
ข. ดูข้อมูล
ค. ดูรุ่นของดอส
ง. ลบข้อความบนหน้าจอให้ว่าง

๒๐. ข้อใดเป็นคำสั่ง Dos ที่ใช้สำหรับแสดงชื่อและหมายเลขลำดับของแผ่นดิสก์
ก. DIR
ข. CLS
ค. MD
ง. VOL

๒๑. เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อไฟล์ข้อมูลจะใช้คำสั่งใด
ก. CLS
ข. REN
ค. VOL
ง. COPY

๒๒. เมื่อต้องการที่จะดูไฟล์ที่มีนามสกุล.EXE เราจะใช้คำสั่งใด
ก. DIR*.EXE
ข. MD*.EXE
ค. RD*.EXE
ง. COPY*.EXE


กลับสู่หน้าหลัก