Make your own free website on Tripod.com
 
  C:\som\na13.html

แบบทดสอบซอฟต์แวร์ ,ภาษาคอมพิวเตอร์ ,ไวรัสคอมพิวเตอร์

๑. ข้อใดคือความหมายของซอฟต์แวร์ในระบบคอมพิวเตอร์
ก. ภาษาเบสิก
ข. ตัวเลขที่ปรากฏบนจอภาพ
ค. เอกสารที่พิมพ์ด้วยโปรแกรมประมวลผลคำ
ง. โปรแกรมภาษาแอสเซมบลีเพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องพิมพ์

๒. โปรแกรมควบคุมระบบมีหน้าที่อย่างไร
ก. จัดการหน่วยความจำ
ข. ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ค. เป็นสื่อกลางระหว่างฮาร์ดแวร์กับโปรแกรมต่าง ๆ
ง. ถูกทุกข้อ

๓. โปรแกรมอรรถประโยชน์ ได้แก่ข้อใด
ก. Dos
ข. Excel
ค. โปรแกรมกำจัดไวรัส
ง. ไมโครซอฟท์วินโดวส์

๔. โปรแกรมแปลภาษาได้แก่ข้อใด
ก. เดลไฟล์
ข. ปาสคาล
ค. โอเอส/ทู
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

๕.โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลเป็นโปรแกรมที่ใช้ทำอะไร
ก. ช่วยในการออกแบบ
ข. จัดรูปแบบของเอกสาร
ค. คำนวณค่าตัวเลขต่าง ๆ
ง. จัดการข้อมูลจำนวนมาก ๆ

๖.ข้อใดไม่จัดเป็นโปรแกรมใช้งาน
ก. โปรแกรมกราฟิก
ข. โปรแกรมแปลภาษา
ค. โปรแกรมประมวลผลคำ
ง. โปรแกรมจัดการระบบฐานข้อมูล

๗. ข้อใดคือโปรแกรมที่ใช้สำหรับการคำนวณและสร้างแผนภูมิ
ก. โปรแกรมเวิร์ด
ข. โปรแกรม Excel
ค. โปรแกรมกราฟฟิก
ง. โปรแกรมอรรถประโยชน์

๘. โปรแกรมใดที่มีลักษณะการติดต่อแบบ GUI
ก. MS DOS
ข. PC DOS
ค. WINDOWS
ง. ถูกทุกข้อ

๙. ข้อใดคือโปแกรมที่ใชสำหรับตรวจและซ่อมแผ่นดิสก์
ก. WINZIP
ข. VIRUS SCAN
ค. VISUAL BASIC
ง. NORTON UTILITY

๑๐. User's Written Programs คือโปรแกรมในข้อใด
ก. Word
ข. EXcel
ค. โปรแกรมตัดเกรด
ง. โปรแกรมกราฟฟิก

๑๑. ภาษาคอมพิวเตอร์มีกี่ระดับ
ก. 2
ข. 3
ค. 4
ง. 5

๑๒. ข้อใดเป็นภาษาระดับต่ำ
ก. ภาษาซี
ข. ภาษาเบสิก
ค. ภาษาโคบอล
ง. ภาษาแอสเซมบลี

๑๓. ภาษาฟอร์แทรน เป็นภาษาที่เหมาะสำหรับงานประเภทใด
ก. งานประมวลผลคำ
ข. งานธุรกิจที่มีการคำนวณไม่มาก
ค. งานที่มีปริมาณข้อมูลจำนวนมาก
ง. งานที่ต้องการคำนวณทางคณิตศาสตร์

๑๔. ข้อใดคือภาษาเครื่อง
ก. ภาษาเครื่องเข้าใจได้
ข. ไม่ต้องมีตัวแปลภาษา
ค. ภาษาที่เป็นตัวเลขล้วน ๆ
ง. ถูกทุกข้อ

๑๕. ข้อใดคือภาษาระดับสูง
ก. ภาษาโคบอล
ข. ภาษาปาสคาล
ค. ภาษาสัญลักษณ์
ง. ภาษาแอสเซมบลี

๑๖.ข้อใดมีความสัมพันธ์ตรงกับภาษาแอสเซมเบลอร์
ก. ภาษาโคบอล
ข. ภาษาปาสคาล
ค. ภาษาสัญลักษณ์
ง. ภาษาแอสเซมบลี

๑๗. ข้อใดคือตัวแปลภาษาระดับสูง
ก. คอมไพเลอร์
ข. แอสเซมเบลอร์
ค. อินเทอร์พริทเตอร์
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ค

๑๘. ภาษาในข้อใดที่เขียนง่ายที่สุด
ก. ภาษาเบสิก
ข. ภาษาเครื่อง
ค. ภาษาโคบอล
ง. ภาษาแอสเซมบลี

๑๙. ข้อดีของภาษาระดับต่ำคืออะไร
ก. แก้ไขข้อผิดพลาดได้ง่าย
ข. มีความเร็วในการทำงานสูง
ค. ใกล้เคียงกับภาษามนุษย์
ง. ถูกทุกข้อ

๒๐. ข้อใดเป็นตัวแปลภาษาที่ทำการแปลภาษาทีละคำสั่ง
ก. ภาษาแอสเซมบลี
ข. ภาษาคอมไพเลอร์
ค. ภาษาแอสเซมเบลอร์
ง. ภาษาอินเทอร์พริทเตอร์

๒๑. ไวรัสคอมพิวเตอร์คืออะไร
ก. โรคอย่างหนึ่ง
ข. เชื้อโรคอย่างหนึ่ง
ค. โปรแกรมอย่างหนึ่ง
ง. ถูกทุกข้อ

๒๒. ไวรัสคอมพิวเตอร์แบ่งได้เป็นกี่ประเภท
ก. 2
ข. 3
ค. 4
ง. 5

๒๓. ไวรัสที่ติดมากับแฟ้มโปรแกรม โดยมากจะเป็นแฟ้มที่นามสกุลอะไร
ก. .DOC
ข. .BAT
ค. .EXE
ง. ถูกทุกข้อ

๒๔. ไวรัสที่หลบซ่อนอยู่ในเซ็กเตอร์แรกของแผ่นดิสก์ คือไวรัสประเภทใด
ก. ไวรัสบูต
ข. ไวรัสไฟล์
ค. ไวรัสมาโคร
ง. ไวรัสผสม

๒๕. การป้องกันไวรัสทำได้อย่างไร
ก. ไม่บูตเครื่องจากแผ่นดิสก์
ข. ไม่นำซีดีเถื่อนมาติดตั้ง
ค. ติดตั้งซอฟ์แวร์ Anti-Virus
ง. ถูกทุกข้อ

๒๖. ไวรัสที่สามารถติดมากับไฟล์เอกสารเวิร์ดหรือสมุดงานของสเปรดซีด คือไวรัสประเภทใด
ก. ไวรัสบูต
ข. ไวรัสไฟล์
ค. ไวรัสมาโคร
ง. ไวรัสผสมและไวรัสไฟล์

๒๗. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการเกิดไวรัส
ก. ใช้แผ่นดิสก์ของเพื่อน
ข. ใช้แผ่นซีดีเถื่อนมาติดตั้งโปรแกรม
ค. ไม่มีการตรวจไวรัสก่อนนำมาใช้งาน
ง. ผิดทุกข้อ

๒๘. โปรแกรมในข้อใดที่ใช้ตรวจสอบและป้องกันไวรัส
ก. โปรแกรมเวิร์ด
ข. โปรแกรม Dos
ค. โปรแกรม Windowsbr> ง. โปรแกรม Anti-Virus

๒๙. ไวรัสประเภทใดที่พบว่ามีการระบาดที่น้อยลงเนื่องจากการเปลี่ยนระบบปฏิบัติการ
ก. ไวรัสบูต
ข. ไวรัสไฟล์
ค. ไวรัสมาโคร
ง. ไวรัสผสมและไวรัสไฟล์

๓๐. ข้อใดคือไวรัสมาโคร
ก. 3783
ข. NATAS
ค. CONCEPT
ง. DIE HARD


กลับสู่หน้าหลัก