Make your own free website on Tripod.com
 
 

แบบทดสอบความสำคัญของคอมพิวเตอร์ ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการและส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

๑. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับลักษณะการเก็บข้อมูลลงในหน่วยความจำแรม
ก. เนื้อที่เก็บข้อมูลมากกว่าฮาร์ดดิสก์
ข. ไม่สามารถรักษาข้อมูลได้ถ้าไม่มีกระแสไฟฟ้า
ค. ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีกเมื่อมีการจัดเก็บแล้ว
ง. สามารถรักษาข้อมูลได้อย่างถาวรแม้จะไม่มีกระแสไฟฟ้า

๒. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับลักษณะการเก็บข้อมูลลงหน่วยความจำรอม
ก. เนื้อที่เก็บข้อมูลมากกว่าฮาร์ดดิสก์
ข. ไม่สามารถรักษาข้อมูลได้ถ้าไม่มีกระแสไฟฟ้า
ค. ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีกเมื่อมีการจัดเก็บแล้ว
ง. สามารถรักษาข้อมูลได้อย่างถาวรแม้จะไม่มีกระแสไฟฟ้า

๓.ข้อใดเป็นหน่วยประมวลผลกลางที่ทำหน้าที่ในการดึงคำสั่ง แปลคำสั่ง และควบคุมส่วนต่าง ๆ
ก. หน่วยจัดการ
ข. หน่วยควบคุม
ค. หน่วยคำนวณ
ง. หน่วยเปรียบเทียบ

๔. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่อุปกรณ์รับข้อมูล
ก. แรม
ข. เมาส์
ค. คีย์บอร์ด
ง. สแกนเนอร์

๕.ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยความจำสำรอง
ก. เมื่อปิดเครื่องข้อมูลจะสูญหาย
ข. ใช้ทำเป็นหน่วยความจำเสมือน
ค. เก็บข้อมูลเพื่อไว้ใช้ได้ในอนาคต
ง. เก็บข้อมูลและโปรแกรมเอาไว้อย่างถาวร

๖. หน่วยความจำแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภท
ก. 2
ข. 3
ค. 4
ง. 5

๗. ข้อใดเป็นหน้าที่ของหน่วยความจำหลัก
ก. ใช้เป็นที่เก็บข้อมูลชั่วคราว
ข. ใช้ทำเป็นหน่วยความจำเสมือน
ค. เก็บข้อมูลเพื่อไว้ใช้ได้ในอนาคต
ง. เก็บข้อมูลและโปรแกรมเอาไว้อย่างถาวร

๘. ข้อใดเป็นหน่วยความจำหลักที่สามารถรักษาข้อมูลไว้ได้แม้ว่าปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว
ก. แรม
ข. รอม
ค. ซีดีรอม
ง. แผ่นดิสก์

๙.อวัยวะใดของมนุษย์เปรียบเสมือหน่วยประมวลผลกลางของฮาร์ดแวร์
ก. หู
ข. ตา
ค. หัวใจ
ง. สมอง

๑๐. ข้อใดคือลักษณะของการจัดเก็บข้อมูลลงบนหน่วยความจำสำรอง
ก. ข้อมูลจะสูญหายเมื่อไม่มีกระแสไฟฟ้า
ข. ใช้เก็บข้อมูลหรือโปรแกรมเอาไว้อย่างถาวร
ค. มักมีขนาดน้อยกว่าหน่วยความจำหลักเสมอ
ง. อ่านได้เพียงอย่างเดียวม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

๑๑. ข้อใดคือหน่วยความจำสำรองที่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก
ก. ซีดีรอม
ข. แรมดิสก์
ค. แผ่นดิสก์
ง. ฮาร์ดดิสก์

๑๒. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบสำคัญของฮาร์ดแวร์
ก. ซีพียู
ข. จอภาพ
ค. โปรแกรม
ง. หน่วยความจำ

๑๓. ข้อใดเป็นอุปกรณ์รับข้อมูล
ก. จอภาพ
ข. คีย์บอร์ด
ค. พล็อตเตอร์
ง. เครื่องพิมพ์

๑๔. ข้อใดคือองค์ประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร์
ก. ฮาร์ดแวร์
ข. พซอฟต์แวร์
ค. พีเพิลแวร์
ง. ถูกทุกข้อ

๑๕. ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์แสดงผล
ก. จอภาพ
ข. คีย์บอร์ด
ค. พล็อตเตอร์
ง. เครื่องพิมพ์

๑๖. ชนชาติใดเป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องมือที่ใช้ในการคำนวณเครื่องแรก
ก. จีน
ข. อังกฤษ
ค. ฝรั่งเศส
ง. อเมริกัน

๑๗. ผู้ได้รับสมญานามว่าเป็น "บิดาแห่งคอมพิวเตอร์" คือใคร
ก. แมรี่ เจคการ์ด
ข. เบลส ปาสคาล
ค. ชาร์ล แบบเบจ
ง. กอตฟริต วิลเฮลม ลิปนิช

๑๘.วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์แบ่งออกได้กี่ยุค
ก. 2
ข. 3
ค. 4
ง. 5

๑๙. คอมพิวเตอร์แบ่งออกได้กี่ประเภท
ก. 2
ข. 3
ค. 4
ง. 5

๒๐. คอมพิวเตอร์ประเภทใดมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงที่สุด
ก. มินิคอมพิวเตอร์
ข. ไมโครคอมพิวเตอร์
ค. ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์
ง. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์

๒๑. คอมพิวเตอร์ที่ใช้กันตามบ้านจัดเป็นคอมพิวเตอร์ประเภทใด
ก. มินิคอมพิวเตอร์
ข. ไมโครคอมพิวเตอร์
ค. ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์
ง. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์

๒๒. ข้อใดคือปัญหาสำคัญในการพัฒนาคอมพิวเตอร์ในยุคแรก
ก. มีความร้อนสูง
ข. ใช้พลังงานมาก
ค. มีขนาดใหญ่โตมาก
ง. ถูกทุกข้อ

๒๓. ใครเป็นผู้คิดค้นประดิษฐ์บัตรเจาะรูขึ้นมาใช้เป็นอันดับแรก
ก. เบลส ปาสคาล
ข. ชาร์ล แบบเบจ
ค. โจเซฟ แมรี่ เจคการ์ด
ง. กอดฟริต วิลเฮลม ลิปนิช เมนเฟรมคอมพิวเตอร์

๒๔. บัตรเจาะรูนำมาใช้กับเครื่องมือในข้อใด
ก. เครื่องทอผ้า
ข. เครื่องคิดเลข
ค. เครื่องคอมพิวเตอร์
ง. เครื่องตรวจการเข้า-ออกการทำงาน

๒๕. เครื่องมือชนิดใดถูกคิดค้นมาใข้แทนที่"หลอดสูญญากาศ"
ก. ชิป
ข. มอนิเตอร์
ค. ทรานซิสเตอร์
ง. ถูกทุกข้อ

๒๖. คีย์บอร์ดส่วนใหญ่ที่ใช้ในปัจจุบันเป็นคีย์บอร์ดแบบใด
ก. 101 ปุ่ม
ข. 103 ปุ่มา
ค. 105 ปุ่ม
ง. 107 ปุ่ม

๒๗. อุปกรณ์รับข้อมูลใดสามาราถรับข้อมูลที่เป็นรูปภาพเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
ก. เมาส์
ข. จอภาพ
ค. คีย์บอร์ด
ง. สแกนเนอร์

๒๘. ปัจจัยใดบ้างที่ทำให้จอภาพมีคุณภาพดี
ก. อัตราการกวาดจอภาพ
ข. จำนวนพิกเซลบนจอภาพ
ค. จำนวนสีที่จอภาพสามารถแสดงได้
ง. ถูกทุกข้อ

๒๙. เครื่องพิมพ์ชนิดใดสามาราถสร้างสำเนาเอกสารได้หลายชุด
ก. เครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ต
ข. เครื่องพิมพ์เลเซอร์
ค. เครื่องพิมพ์แบบหมึกพ่น
ง. เครื่องพิมพ์ด็อตเมทริกซ์

๓๐. ข้อใดคือความหมายของโมเด็ม
ก. อุปกรณ์คัดลอกรูปภาพ
ข. หน่วยความจำชนิดหนึ่ง
ค. อุปกรณ์รับ-ส่งข้อมูล ผ่านสายโทรศัพท์
ง. อุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์จากกระแสไฟฟ้า

๓๑. ข้อใดคือหน่วยวัดอัตราความเร็วของโมเด็ม
ก. Mb
ข. Byte
ค. Mhz
ง. bps

๓๒. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของเมาส์
ก. ใช้วาดภาพ
ข. ใช้พิมพ์ข้อความ
ค. ใช้ควบคุมพอยน์เตอร์
ง. ใช้เลือกข้อมูลหรือคำสั่ง

๓๓. ความละเอียดของจอภาพวัดจากสิ่งใด
ก. จำนวนพิกเซลบนจอภาพ
ข. อัตราการกวาดของจอภาพ
ค. จำนวนสี้จอภาพสามารถแสดงได้
ง. ถูกทุกข้อ

๓๔. เครื่องพิมพ์ชนิดใดที่ให้คุณภาพการพิมพ์สูงสุด
ก. เครื่องพิมพ์ดีด
ข. เครื่องพิมพ์เลเซอร์
ค. เครื่องพิมพ์ด็อตเมทริกซ์
ง. เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก

๓๕. ข้อใดคือหน้าที่หลักของโมเด็ม
ก. ใช้ในการเก็บข้อมูล
ข. ใช้ในการแสดงผลลัพธ์
ค. ใช้ในการประมวลผลข้อมูล
ง. ใช้รับส่งข้อมูลกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น


กลับสู่หน้าหลัก