Make your own free website on Tripod.com
 
 

http://monnet.net.tripod.com

 
WEBSITE
ให้บริการแก่นักเรียนโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ อ.ชุมแสง
จ.นครสวรรค์ และผู้ที่สนใจในเรื่องของคอมพิวเตอร์ และบัญชี ซึ่งผู้จัดทำได้จัดทำเป็นแบบฝึกหัดให้ทดลองทำดู เพื่อฝึกประสบการณ์ หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมเรา